Vloer & Raam, vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij zorgen er daarom voor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Daarom doen wij al het redelijkerwijs mogelijke om uw persoonsgegevens te beschermen. Hieronder leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen en hoe onze website (https://www.vloer-raam.nl) (hierna te noemen "onze website") gebruikt maakt van cookies.

Onze websites verwerken alleen persoonsgegevens die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van web-statistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten.

Om aan u onze diensten te kunnen aanbieden, werkt Vloer & Raam nauw samen met derde partijen, alsmede partijen die Vloer & Raam helpen bij het ondersteunen van de onderneming, zoals het in stand houden van de software en IT-infrastructuur en beveiliging.

Van wie verzamelen wij (persoons)gegevens?

Onze websites  verzamelen (persoons)gegevens van: 

 1. Personen die geïnteresseerd zijn in onze nieuwsbrief;
 2. Personen die informatie hebben opgevraagd over een product;
 3. Aspirant-afnemers en potentiële klanten;
 4. Bezoekers van onze websites;
 5. Werknemers en sollicitanten;

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van u? 

Onze websites verzamelt persoonsgegevens van u in onder meer de volgende situaties:

 1. Wanneer u telefonisch contact opneemt met Vloer & Raam;
 2. Wanneer u diensten van Vloer & Raam wenst af te nemen of afneemt;
 3. Wanneer u met Vloer & Raam een overeenkomst sluit, waarbij u producten of diensten afneemt;
 4. Wanneer u contact opneemt met Vloer & Raam, bijvoorbeeld per e-mail of via een contactformulier;
 5. Wanneer u informatie vraagt inzake een product of dienst;
 6. Wanneer u de websites bezoekt;

Rechtsgrond en doeleinden van verwerking van gegevens 

Overeenkomsten met Vloer & Raam
De gegevens die u in het kader van een overeenkomst aan Vloer & Raam verstrekt, gebruiken wij om deze overeenkomst met u uit te voeren. Daarnaast gebruiken wij de informatie voor persoonsgerichte informatie en om u te informeren middels nieuwsberichten. We gebruiken de verstrekte persoonsgegevens tevens om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Contact met Vloer & Raam
Wanneer u contact opneemt met Vloer & Raam waarbij u om informatie verzoekt, verwerkt Vloer & Raam de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan het informatieverzoek te voldoen en/of om uw vragen te beantwoorden.

Bezoek websites
Op de websites worden algemene bezoekgegevens en klikgedrag bijgehouden, zodat wij de indeling op onze websites verder kunnen optimaliseren en de informatieverschaffing kunnen verbeteren, Daarnaast kunnen er tijdens het gebruik van de websites cookies worden geplaatst op uw computer, smartphone of tablet. Zie verder onder “Het gebruik van cookies” over het gebruik van cookies door Vloer & Raam.

Doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van de persoonsgegevens die u telefonisch, per mail, via website of op een andere wijze aan ons hebt verschaft, voor de volgende doeleinden:
(i) om uitvoering te geven aan overeenkomsten tussen u en Vloer & Raam;
(ii) het verzenden van een nieuwsbrief of verstrekken van informatie;
(iii) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
(iv) om de websites en de diensten van Vloer & Raam te analyseren, ontwikkelen en verbeteren en voor marktonderzoek;
(v) voor andere bedrijfsmatige doeleinden, zoals gegevensanalyse, rapportages en audits;
(vi) voor beveiliging van de websites en andere producten (zoals applicaties en software) en het tegengaan van fraude en misbruik van de websites en/of deze andere producten (zoals applicaties en software).

Dataminimalisatie

Vloer & Raamverwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dat nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden ingezet. Uw gegevens worden door Vloer & Raam niet doorverkocht aan data-handelaren.

Slechts de medewerkers die dat nodig hebben voor de uitoefening van hun functie hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

 Het gebruik van cookies 

Wat zijn cookies?
Onze websites maken gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die tijdens het gebruik van de websites op uw computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en opgeslagen. De cookies die via onze websites worden geplaatst, kunnen uw apparaten of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Soorten cookies
Onze websites maken gebruik van functionele en analytische cookies. Wij doen dit om de dienstverlening aan u verder te kunnen verbeteren. Hieronder leggen we uit wat deze cookies zijn en wat wij met deze cookies doen.

Functionele cookies
De functionele cookies zorgen ervoor dat de websites goed functioneren en zorgen er bijvoorbeeld voor dat u op onze website voor het aanvragen van informatie over meerdere formules, slechts één keer uw gegevens hoeft in te vullen.

Analytische cookies
Analytische cookies gebruiken wij om te kunnen analyseren welke pagina’s van de websites u op welk moment bezoekt. Onze websites maken onder andere gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op de door Google beheerde servers. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie.

Beschikbaar Cookie Opt-out - Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Weigeren cookies
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren, of dat u wilt dat uw browser u een melding geeft van het plaatsen van een cookie. Het gebruik van de cookies is optioneel, wanneer u dit niet wilt, kunt u de instellingen van uw browser hiervoor aanpassen. U kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer, tablet of smartphone.

U kunt hiervoor onder andere dit stappenplan van de consumentenbond raadplegen:
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Nieuwsbrief 

U kunt uw e-mailadres opgeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief. In de nieuwsbrief informeren wij u over onze nieuwsberichten, diensten en producten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan een lijst met abonnees. Het abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt. Iedere nieuwsbrief bevat een knop waarmee u zich kunt afmelden. Daarnaast kunt u de verleende toestemming te allen tijde intrekken door een email te sturen naar alkmaar@vloer-raam.nl.

Beveiliging 

Vloer & Raam hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van de persoonsgegevens dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende moet zijn om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Het is echter niet mogelijk om het tegengaan van een datalek te garanderen. Wanneer u ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens constateert, verzoeken wij u vriendelijk om ons hiervan op de hoogte te stellen door een email te sturen naar alkmaar@vloer-raam.nl

Toestemming 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten doen. In alle gevallen waarin u voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming heeft gegeven, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Vloer & Raam u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Recht op inzage, correctie en verwijdering 

U kunt uw gegevens te allen tijde bij Vloer & Raam opvragen of Vloer & Raam te verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen via het e-mailadres alkmaar@vloer-raam.nl. Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat Vloer & Raam wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat Vloer & Raam deze niet op uw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen.

Recht op bezwaar 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Derden 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij:

 1. dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering tussen de overeenkomst tussen u en Vloer & Raam;
 2. Vloer & Raam op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties; of
 3. indien er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij Vloer & Raam met als gevolg dat Vloer & Raam persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.

Wij maken met derde partijen goede afspraken over de beveiligingseisen die zij in acht moeten nemen met betrekking tot uw persoonsgegevens en leggen deze contractueel vast.

 Privacy policy derden 

Op de websites treft u een aantal links aan naar externe websites.Vloer & Raam kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy policy van de website die u bezoekt.

Bewaartermijn 

Vloer & Raam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een langere wettelijke bewaartermijn bestaat.

Contact Vloer & Raam

Als u vragen heeft over deze privacy policy, neem dan contact op met Vloer & Raam, hieronder vindt u onze gegevens.
Naam: Vloer & Raam
Adres: Noorderstraat 5, 1823 CS Alkmaar
Tel.nt.:
E-mailadres: alkmaar@vloer-raam.nl

Wijzigingen 

Deze privacy policy kan te allen tijde worden gewijzigd. De meest actuele privacy policy kunt u vinden op de websites.